RODO/ Polityka plików cookies/ Licytacja

§ 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Obrazy prezentowane na stronie internetowej Maggie Veroli nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających za pomocą formularza kontaktowego, wymagającego podania imienia i nazwiska oraz adresu email. Możliwe jest również uczestniczenie w licytacji konkretnego obrazu. Udział w licytacji wymaga podania imienia, nazwiska, adresu email i numeru telefonu. Zasady licytacji określa § 3.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

a) Administratorem Pana/Pani danych jest Magito, ul Opolska 37, 10-625 Olsztyn

b) Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

art. 6 ust 1 lit. a RODO zgody na przetwarzania danych osobowych,

art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

c) Prawa osób, których dane dotyczą - Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres, w którym istnieje prawnie uzasadniony interes w zachowaniu takich danych, w przypadku gdy interes osoby, której dane dotyczą w zakresie zaprzestania dalszego przetwarzania danych, nie ma pierwszeństwa. W przypadku braku prawnego uzasadnionego interesu, dane mogą być nadal przechowywane, jeżeli jest to uzasadnione przepisami prawa (np. przestrzeganie zobowiązań ustawowych w zakresie przechowywania danych). Dane osobowe są usuwane bez ingerencji osoby, której dotyczą, gdy dalsze ich przechowywanie nie jest już konieczne do celów, dla których zostały one zgromadzone lub w inny sposób przetworzone, lub gdy dalsze ich przechowywanie nie jest dozwolone przez prawo.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą polegać profilowaniu.

§ 2.POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

§ 3. ZASADY LICYTACJI

1. Warunkiem udziału w licytacji jest zaakceptowanie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń przez Licytującego zasad i warunków wyszczególnionych poniżej.

a) Licytacja odbywa się od momentu pojawienia się danego obrazu na stronie Maggie Veroli do czasu odmierzanego przez zegar, odliczającego dni. Zakończenie licytacji jest tożsame z godziną 23.59 ostatniego dnia licytacji. Licytujący, który wygrywa licytację, automatycznie zawiera z Artystą umowę kupna- sprzedaży wylicytowanego obrazu, od której nie przysługuje prawo do rezygnacji przez Licytującego.

b) Licytujący, który złoży najwyższą ofertę w procesie licytacji, zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za Dzieło zgodnie z zadeklarowaną w licytacji kwotą w terminie do 3 dni od daty zakończenia licytacji. Płatność za wylicytowane Dzieło dokonywana jest przelewem na konto artysty.

c) Koszty przesyłki/ transportu Dzieła pokrywa Licytujący. Szczegóły dotyczące kosztów kuriera/ przewoźnika/ odbioru własnego każdorazowo ustalane są indywidualnie z Licytującym poprzez email.


 

§ 4. UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY


 

zawarta w dniu .......................w .............................., pomiędzy:


 

....………………………………………………………………, zwaną dalej Sprzedawcą

a

....………………………………………………………………, zwaną dalej Kupującym

§ 1

1. Słownik pojęć użytych w treści umowy:

a) „Obraz” oznacza dowolny oznaczony nazwą przejaw działalności artystycznej Sprzedawcy.

b) Autorka sygnuje Obraz pseudonimem artystycznym: Maggie Veroli.

2. Przedmiot umowy.

a) Sprzedawca sprzedaje a Kupujący nabywa Obraz ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

insygnowany i potwierdzony certyfikatem autentyczności.

b) Cenę sprzedaży Obrazu wymienionego w ust. 2 pp a) strony ustalają na kwotę

…………………(słownie…………………………………………………………) złotych netto.

§ 2

1. Kupujący oświadcza, iż znane mu są parametry, stan techniczny, jakość wykonania, forma i wizerunek Obrazu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pp a).

2. Ponadto Kupujący oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu nabywanego Obrazu.

3. Sprzedawca oświadcza, że posiada nieograniczone materialne i osobowe prawa autorskie do Obrazu oraz że nie są one obciążone roszczeniami osób trzecich.

§ 3

1. Kupujący, nabywając przedmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 pp a) staje się właścicielem fizycznego obiektu- Obrazu. Prawa majątkowe autorskie pozostają własnością Sprzedawcy.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający Kupujący